Homeข่าวสารประชาสัมพันธ์แข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

cjo00351แข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

1.นายวิทยา เภอเกลี้ยง  นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
2.นายพรรณิดา บุญสัน   นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการ
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
๑๗   สิงหาคม  ๒๕๕๘
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐    ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐    พิธีเปิด และชี้แจงกติกาการแข่งขัน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐      เริ่มการแข่งขัน
            - รอบคัดเลือกสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
            - รอบชิงชนะเลิศสำหรับระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
เวลา ๑๒.๓๐    ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ  เทียบเท่าและผลการแข่งขันระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐    ลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๔๕     แข่งขันรอบชิงชนะเลิศสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เวลา ๑๕.๔๕-๑๖.๐๐    พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน ได้ที่ 14 จาก 61 โรงเรียน

ลำดับ ชื่อ- สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 1.นางสาวยลดา ศิรินันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่ สงขลา
2.นางสาวสิริมาดา โชติแก้ว
2 1. นายณัฐวรรธน์       เลิศคารม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
2. นางสาวมุกนภา     มากมณี
3 1.นางสาวจันจิรา รัตนพันธ์ โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา สงขลา
2.นางสาวสารีนา เม๊าะโส๊ะ
4 1.นายวิทยา เภอเกลี้ยง โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สงขลา
2.นายพรรณิดา บุญสัน
5 1.นางสาวศุภาพิชญ์ มณีอร่าม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สงขลา
2.นางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรสุริยา
6 1.นางสาวเจนจิรา ชัยฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ สงขลา
2.นางสาวกรชวัล บินลังโกตา
7 1.นางสาวกนกวรรณ เอียดเหตุ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา
2.นางสาวสุวิชาดา มีสุข
8 1.นายวิวัฒน์ เมืองสุข โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา
2.นายพฤฒิวรรษ จำนงกิจ
9 1.นายอรุณ สิงขรณ์ โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต
2.นายอดิศักดิ์ แก้วสุขศรี
10 1.นางสาวอิสราฉ์ แจ๊ะเตะ โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา ปัตตานี
2. นางสาวมูณา มาแย
11 1. นายกิตติศักดิ์ ตุลยนิษก์ โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง
2.นางสาวขนิษฐา รักทองจัน
12 1.นายอัลดุลการีม สมะแอ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม นราธิวาส
2.นายอิลฟาน มะเย็ง
13 1.นางสาวอัญชิกา วาระสิทธิ์ โรงเรียนเมืองหลังสวน ชุมพร
2.นางสาวศิริรัตน์ ทองไชย
14 1.นายณัฐวุฒิ มาศโอศถ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่
2.นายฉัตรพล ชูคต
15 1.นางสาวธนัชชา อดุลยศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
2.นางสาวพรไพลิน สิริพรรุ่งโรจน์
16 1.นายภูดินันท์ สุขสำราญ โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส
2.นายธนพล รอดภัย
17 1.นายปิยวัฒน์ มูฮัมหมัด โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล
2.นางสาวมนพฤกษา เจริญยิ่ง
18 1.นายฉัตรกานต์ เทศนอก โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล
2.นายธนพล ทองจีบ
19 1.นายมหามะไฟชู กูตงกือเต็ง โรงเรียนดารุสลาม นราธิวาส
2.นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะมู
20 1.นายภาณุวัฒน์ ทองประดับ โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง
2.นายก่อกิจ ฤทธิ์หมุน
21 1.นายจักรวาล จันฑกุล โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ พัทลุง
2. นายตันอีม ราชเดขารา
22 1.นายภควรรษ รอดความทุกข์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง ตรัง
2.นางสาวณัฐริกา ลิ่มวัน
23 1.นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ปัตตานี
2.นางสาวมาซีเตาะห์ มะนอ
24 1.นางสาวณัฐสริดา จันทร์น้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง
2.นางสาวชมพูนุช คำทองดี
25 1.นายภานุมาศ จุลศร โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช
2.นางสาวสโรชา แซ่ลิ่ม
26 1.นางสาวอามาล อาแวกะจิ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
2.นางสาวนูรฟาดิน สะมุอิง
27 1.นางสาวประภัสรา อินทร์ช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตรัง
2.นางสาวชไมพร เพชรสุทธิ์
28 1.นางสาวฟาริดา หมัดหมาน โรงเรียนตะโหมด พัทลุง
2.นายเอกนรินทร์ เกษร
29 1.นายพิทักษ์พงศ์ เรืองพุธ โรงเรียนปัญญาวุธ พัทลุง

2.นางสาวอารียา สงรักษ์

30 1.นางสาววุดดา สุมาลี โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช
2.นางสาวสุวรรณา รักไทร
31 1.นางสาวพรชิตา สมัคธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช
2.นายณัฐสิทธิ์ จิตสำรวย
32 1.นางสาวชนิตย์ตา ธารเนตร โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2.นางสาวชุลิตา ธารเนตร
33 1.นายนรินธร ฝอยทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช
2.นายสุกริช จิตต์คำนึง
34 1.นางสาวฟาตีฮ๊ะ เยะแล โรงเรียนศาสนศึกษา ปัตตานี
2.นางสาวฟารีดะห์ เปาะมะ
35 1.นางสาวฟอรีย์ หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2.นางสาวจันจิรา สงรักษ์
36 1.นายนราวุฒิ ขุนพ่วง โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สงขลา
2.นายพิธาน ดลหมาน
37 1.นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
2.นางสาวธนัชพร ผลทวี
38 1.นางสาวกนกวรรณ เอียดเหตุ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา
2.นางสาวสุวิชาดา มีสุข
39 1.นางสาวมารีนา ฆารี โรงเรียนประทีปศึกษา ยะลา
2.นางสาวอูมนียะห์ ยูโซ๊ะ
40 1.นายปฏิภาณ ศรีผล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา
2.นางสาวกานพลู พงศ์ศิริธนานนท์
41 1.นางสาวสุภาวดี เด็นดารา โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สตูล
2.นางสาวต่วนลาตีฟ๊ะห์   ปันดานามนตรี
42 1. นางสาวอัฟนาน ดอเลาะ โรงเรียนสามารถดีวิทยา ปัตตานี
2.นางสาวบาดารียะห์ สารอเอง
43 1.นายวัชรากร จิรโสภณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง
2.นายกษิดิศ สิทธิเนตร
44 1.นางสาวฉัตรมณี หัสดิสาร โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ นครศรีธรรมราช
2.นางสาวภูริชญา นวลแก้ว
45 1.นายปาณัสม์    จิตต์รัตนพงศ์ โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์ สงขลา
2.นายดลฤทธิ์    ตันนโยภาส
46 1.นายอติรุจ      ดือเระ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา
2.นายณัฐพงษ์    บิลและ
47 1.นายนรวีร์      ด้วงขว้าง โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สงขลา
2.นางสาวสิริวิมลเชียงไขแก้ว
48 1.นางสาวปณิธิดา         แซ่ลี โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน ยะลา
2.นางสาวน้ำฝน  ดวงทา
49 1.นางสาวสลิลทิพย์ คลังฆธุรพัสวี โรงเรียนกิตติวิทย์ บ้านพรุ สงขลา
2.นายชาญสิทธิ์  ดีหนู
50 1.นายกฤติพงศ์   คีรีเดช โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง
2.นายอธิพัฒน์   ชัยชู
51 1.นางสาวภัทราภรณ์      ชูปล้อง โรงเรียนวชิรานุกูล สงขลา
2.นางสาววิลาสินีโสประดิษฐ์
52 1.นางสาวณภัทรภัทรภากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สงขลา
2.นางสาวศุภากรโตรุ่งนิพัทธ์
53 1.นางสาวรสฉนัด          บัวบุญมา โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี
2.นางสาวพรธิดาทองทิพย์
54 1.นายซันนูซี     การีจิ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ปัตตานี
2.นางสาวนูรีนา  สะลาเม๊าะ
55 1.นายณัฐนนท์   สุวรรณทอง โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง
2.นายสุธรรม     หนูแก้ว
56 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สงขลา
57 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
58 1.นางสาวยะมีละห์ กาเซง โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

ข้อมูลโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

Menu158519
วันนี้วันนี้486
เมื่อวานเมื่อวาน2198
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้9329
เดือนนี้เดือนนี้13788
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1585190