visai

      วิสัยทัศน์ ( Vision )
          ภายในปีการการศึกษา 2556
      โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เป็นผู้นำทางวิชาการ บริการชุมชน สร้างคนให้เป็นคนดี เชิดชูวิถีอิสลาม

      พันธกิจ ( Mission )
      1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสุข เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถและทักษะชีวิต
      2. พัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
      3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา
      4. พัฒนาและสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
      5. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
      6. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเน้นการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดตามวิถีอิสลาม
      7. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

Menu176754
วันนี้วันนี้1890
เมื่อวานเมื่อวาน2567
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4457
เดือนนี้เดือนนี้65772
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1767545