ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เดิม เรียกว่า “ปอเนาะบ้านพลี” จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 โดยโต๊ะครูแหละ เตะมาหมัด โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านพลีและชุมชนใกล้เคียงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมและสอนศาสนาอิสลามแก่ชาวบ้านพลีและชุมชนใกล้เคียง

พ.ศ. 2514 ได้ขออนุญาตแปรสภาพปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม โดยเปิดสอนทั้งวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2514 โดยมีนายหะยีแหละ เตะมาหมัด เป็นเจ้าของโรงเรียนและผู้จัดการ
พ.ศ. 2524 ขยายหลักสูตรจากการศึ{jcomments off}กษาผู้ใหญ่จากระดับ 3 จนถึงระดับ 4 (ม.ศ.3 )
พ.ศ. 2529 โต๊ะครูหะยีแหละ เจ้าของและผู้จัดการ ได้ถึงแก่กรรม จึงได้แต่งตั้งนายดาวุด เตะมาหมัด ทายาท เป็นเจ้าของและผู้จัดการ โดยมี นายอดุลย์ เตะมาหมัดเป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2533 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสามัญ จากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)
พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2533 เป็นหลักสูตร อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2535
พ.ศ.2537 ได้ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสภาพโรงเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (15) 2 เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (15) 1
พ.ศ. 2538 นายดาวุด เตะมาหมัด ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินได้โอนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์พร้อมที่ดินจำนวน 3 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ให้แก่มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ และคณะกรรมการมูลนิธิได้เลือกให้ นายดาวุด เตะมาหมัดเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
พ.ศ. 2541 ได้ยื่นขออนุญาตเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เริ่มสอนในปีการศึกษา 2542
พ.ศ. 2547 ได้ยื่นขออนุญาตเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา และได้เริ่มสอนในปีการศึกษา 2548
พ.ศ. 2551 ได้ยื่นขออนุญาตเปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัย และได้เริ่มสอนในปีการศึกษา
พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

Menu176740
วันนี้วันนี้1748
เมื่อวานเมื่อวาน2567
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4315
เดือนนี้เดือนนี้65630
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1767403